Zadanie 2. Wsparcie specjalistów

Prawnik

Wsparcie w uregulowaniu sytuacji prawnej, poprzez informacje o prawach, uprawnieniach i obowiązkach.
Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w rodzinie, w przygotowaniu pism procesowych do sądu m.in. w sprawie alimentów, podziału majątku, zaprzeczenia lub uznania ojcostwa.

Psycholog

Wsparcie w rozwiązaniu problemów występujących w rodzinie, które mogą mieć aspekt wielopłaszczyznowy.
Pomoc w akceptacji siebie, budowaniu wiary we własne możliwości, zwiększeniu umiejętności interpersonalnych, przygotowaniu do podejmowania samodzielnych decyzji, odzyskaniu kontroli nad sytuacją, zwiększeniu świadomości, komunikacji, radzeniu sobie w trudnych sytuacjach Pomoc w zrozumieniu problemu oraz mechanizmów które je wywołują.

Pedagog

Wsparcie w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb oraz analiza przyczyn niepowodzeń w szkole czy wychowawczych.
Pomoc w analizowaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Pomoc w rozwiązywaniu problemów nie tylko szkolnych, ale również domowych, w rozszerzeniu zakresu działań mających na celu zmiany, zapobieganiu zaburzeń zachowań, wsparciu, wzmocnieniu prawidłowych postaw.
Z pomocy pedagoga mogą korzystać dzieci jak również rodzice.

Logopeda

Wsparcie dla dzieci z zaburzeniami wymowy, np. seplenienie, jąkanie.
Pomoc w rozpoznawaniu oraz niwelowaniu wad wymowy. Pomoc dla rodziców w zrozumieniu problemu, wskazywaniu możliwości pracy z dzieckiem poprzez ćwiczenia, zabawę.

Specjalista ds. uzależnień

Wsparcie w przypadku, gdy w rodzinie jest lub pojawił się problem nadużywaniu alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu czy gier komputerowych.
Pomoc w określeniu poziomu uzależnienia, rozpoznawaniu oczekiwań osoby uzależnionej, współuzależnionej, osób z grup ryzyka, ocenie ich funkcjonowania społecznego oraz wskazanie możliwości leczenia.
Wsparcie o charakterze prewencyjnym.
Nie będzie stosowana terapia w rozumieniu NFZ, lecz zapoznanie z jej elementami i zachęcenie do skorzystania z terapii poza projektem.

Specjalista ds. rodziny

Wsparcie w zidentyfikowaniu przyczyn problemów w rodzinie.
Pomoc w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywaniu konfliktów, zwiększeniu umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, tworzeniu planów na przyszłość, wzrostu poczucia bezpieczeństwa.
Nie będzie stosowana terapia w rozumieniu NFZ, lecz zapoznanie z jej elementami i zachęcenie do skorzystania z tej formy wsparcia poza projektem.

Opieka nad dzieckiem

Zapewnienie opieki nad dzieckiem w czasie trwania spotkania rodzica ze specjalistą, w miejscu, gdzie odbywają się konsultacje, możliwość przebywania dziecka blisko rodzica.