Zadanie 1. Wsparcie asystentów rodziny

Objęcie wsparciem, w ramach działań projektowych, łącznie 100 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (rodzice i dzieci). Wsparcie asystenta za zgodą rodziny.
Pomoc rodzinie polega na wsparciu w wypełnianiu ról społecznych mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia podstawowej stabilizacji i nie dopuszczenie do umieszczenia dzieci poza rodziną w systemie pieczy zastępczej, a jeżeli dzieci zostaną umieszczone lub przebywają w pieczy zastępczej działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Asystent rodziny udziela wsparcia o charakterze wielowymiarowym dla rodziny przeżywającej problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym i mają na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania prawidłowo tych funkcji.
Asystent rodziny wraz z podopiecznym tworzy indywidualny plan pomocy z rodziną, który jest modyfikowany z chwilą gdy sytuacja ulegnie zmianie lub poprawie. Asystent rodziny, poza pracą pomocową, motywuje również dorosłych członków rodziny do większej aktywności społecznej, do uzupełnienia kwalifikacji, kontynuowania nauki, podejmowania pracy. Praca asystenta rodziny jest kompleksowa, jest procesem długofalowym i obejmuje m.in. kwestie psychologiczne, socjalne, zdrowotne, prawne.